Additiu reductor líquid

Alco

Alco, Additiu reductor líquid

Català

Barreja complexa d’agents reductors. Neutralitza de manera eficaç els residus d’alcalinitat i clor dipositats a la roba. Evita l’esgrogueïment dels teixits i els proporciona més suavitat i blancor.

Dosis i mode d'ús
Les dosis oscil·len entre 1 i 5 g per kg de roba seca en el penúltim esbandit.
Dades tècniques
Aspecte: Líquid incolor transparent.
pH: 1.5 +/- 0.5
Components principals
Conté blanquejants oxigenats < 5 %.
Presentació
20 kg.
Precaucions de utilització o manipulació
NO INGERIR
H319 Provoca irritació ocular greu.
P102 Mantenir fora de l'abast dels nens.
P262 Evitar el contacte amb els ulls, la pell o la roba.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACTE AMB ELS ULLS: Esbandir cuidadosament amb aigua durant diversos minuts. Treure les lents de contacte, si en porta i és fàcil. Continuar esbandint.
P337+P313 Si persisteix la irritació ocular: Consultar a un metge.
No mesclar amb altres productes químics.
Revisió:
8
Data:
19/11/2020
Informació adicional
Atenció
Descripció 1
Additiu reductor líquid
Descripció 2
Barreja complexa d’agents reductors. Neutralitza de manera eficaç els residus d’alcalinitat i clor dipositats a la roba. Evita l’esgrogueïment dels teixits i els proporciona més suavitat i blancor.

Español

Mezcla compleja de agentes reductores. Neutraliza de forma eficaz los residuos de alcalinidad y cloro depositados en la ropa. Evita el amarilleamiento de los tejidos y les proporciona mayor suavidad y blancura.

Dosis y forma de empleo
Las dosis oscilan entre 1 y 5 g por kg de ropa seca en el penúltimo aclarado.
Datos técnicos
Aspecto: Líquido incolor transparente.
pH: 1.5 +/- 0.5
Componentes principales
Contiene blanqueantes oxigenados < 5 %.
Presentación
20 kg.
Precauciones de utilización o manipulación
NO INGERIR
H319 Provoca irritación ocular grave.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
No mezclar con otros productos químicos.
Revisión:
8
Fecha:
19/11/2020
Información adicional
Atención
Descripcion 1
Aditivo reductor líquido
Descripción 2
Mezcla compleja de agentes reductores. Neutraliza de forma eficaz los residuos de alcalinidad y cloro depositados en la ropa. Evita el amarilleamiento de los tejidos y les proporciona mayor suavidad y blancura.