Lubricant antibloqueig

Desbloc

Desbloc, Lubricant antibloqueig

Català

Lubricant antibloqueig d'alta eficàcia. Afluixa peces engarrotades i rovellades. Evita els sorolls i els grinyols. Protegeix contra la formació d'òxid.

Dosis i mode d'ús
Aplicar directament a la superfície i deixar actuar un segons.
Dades tècniques
Aspecte: Líquid marró transparent.
Densitat (20ºC): 0.873 +/- 0.020 g/ml
Components principals
Conté hidrocarburs aromàtics > 30 %. Hidrocarburs C9 aromàtics.
Presentació
10 l.
Precaucions de utilització o manipulació
NO INGERIR
H226 Líquids i vapors inflamables.
H304 Pot ser mortal en cas d'ingestió i penetració a les vies respiratòries.
H319 Provoca irritació ocular greu.
H335 Pot irritar les vies respiratòries.
H336 Pot provocar somnolència o vertigen.
H411 Tòxic per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors.
EUH066 L'exposició repetida pot provocar sequetat o formació d'esquerdes a la pell.
P102-P405 Mantenir fora de l'abast dels nens. Guardar sota pany i clau.
P210 Mantenir allunyat de la calor, de superfícies calentes, de guspires, de flames obertes i de qualsevol altra font d'ignició. No fumar.
P280F Portar guants, roba i ulleres de protecció. En cas de ventilació insuficient, portar equip de protecció respiratòria.
P301+P310-P330+P331 EN CAS D'INGESTIÓ: Trucar immediatament a un CENTRE DE TOXICOLOGIA o a un metge. Esbandir-se la boca. NO provocar el vòmit.
P304+P340-P312 EN CAS D'INHALACIÓ: Transportar a la persona a l'aire lliure i mantenir-la en una posició que li faciliti la respiració. Trucar a un CENTRE DE TOXICOLOGIA o a un metge si la persona es troba malament.
P273-P391-P501a Evitar-ne l'alliberació al medi ambient. Recollir-ne l'abocament. Eliminar el contingut/el recipient amb totes les precaucions possibles.
No mesclar amb altres productes químics.
Revisió:
4
Data:
29/09/2015

Español

Lubricante desbloqueante de alta eficacia. Suelta piezas agarrotadas y oxidadas. Evita ruidos y chirridos. Protege contra la formación de óxido.

Dosis y forma de empleo
Aplicar directamente sobre la superficie y dejar actuar unos segundos.
Datos técnicos
Aspecto: Líquido marrón transparente.
Densidad (20ºC): 0.873 +/- 0.020 g/ml
Componentes principales
Contiene hidrocarburos aromáticos > 30 %. Hidrocarburos C9 aromáticos.
Presentación
10 l.
Precauciones de utilización o manipulación
NO INGERIR
H226 Líquidos y vapores inflamables.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
P102-P405 Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar bajo llave.
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P280F Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.
P301+P310-P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
P304+P340-P312 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
P273-P391-P501a Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. Eliminar el contenido/el recipiente con todas las precauciones posibles.
No mezclar con otros productos químicos.
Revisión:
4
Fecha:
29/09/2015